Uitgangspunten Proces

 • De platforms, actieve bewonersinitiatieven en -organisatie van alle stadsdelen zijn evenredig en gelijkwaardig betrokken bij een uitwerkingsproces
 • Per stadsdeel zijn mensen/organisaties die de trekkersrol voor het voeren van dialoog en discussie op zich nemen
 • De eventueel beschikbare middelen worden in gelijke mate verdeeld per stadsdeel om deze trekkersrol te kunnen vervullen
 • Er is een kleine werkorganisatie bestaande uit procesbegeleiding (voorstel: Dick), Communicatie en secretariaat en inhoudelijk secretaris

Uitgangspunten

 • Iedere buurt (gebied, stadsdeel) kent zijn eigen realiteit en organisatievormen.
 • De verschillende vormen van samenwerking tussen georganiseerde netwerken, bewonersinitiatieven en organisaties dienen vertegenwoordigd te zijn binnen de Kracht van Mokum
 • Een (of meerdere) samenwerkingsplatforms per buurt/gebied kiest zelf eigen prioriteiten, thema’s en onderwerpen. De kwaliteit van sociale basis, bestrijding va armoede en verbetering van zorg, groen en duurzaamheid, pedagogisch klimaat, participatie, ontmoeting et cetera kunnen allemaal tot deze onderwerpen behoren
 • Een samenwerkingsverband is inclusief en dit betekent meerstemmigheid. Het is niet de bedoeling dat platform (buurttgericht of overstijgend) altijd een standpunt heeft per onderwerp.
 • Een platform (zoals Kracht van Mokum) geeft uiting aan deze meerstemmigheid en verschillen in benaderingen, belangen en standpunten

Stappen fase 1:

Korte termijn:

 • Organisatiestructuur Kracht van Mokum (meerstemmigheid gewaarborgd)
 • Opstellen van een uitgangspuntennotitie in het kernteam
 • In kaart brengen van platforms en samenwerkingsverbanden per stadsdeel
 • Inrichten communicatie en administratie
 • Bespreking uitgangspuntennotitie met de aangesloten groeperingen

Te maken kosten:

 • uitvoering van de verkenning in elk stadsdeel door trekkers (vergoeding)
 • deelname trekkers per stadsdeel aan Kerngroep (vergoeding)
 • communicatie en secretariaat (personele inzet + materiële kosten)
 • procesbegeleiding (personele inzet)
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.