Inleidend

Op 6 en 8 oktober hebben de coördinatiegroep Kracht van Mokum en enkele van haar samenwerkingspartners zich positief uitgesproken over het verder aanpakken van de vijf Calls to Action, zoals die in het pleidooi zijn genoemd en na het symposium nog recht overeind staan. Er is reeds een start gemaakt met het verder uitwerken van deze Calls to action in diverse activiteiten. De stand van zaken tot nu toe vindt u hieronder.

Dit artikel op de website is een dynamisch geheel. Dat wil zeggen dat we alle lezers uitnodigen om op deze plannen een reactie te geven, eventueel suggesties te doen voor andere activiteiten, zijn/haar steun te betuigen voor sommige activiteiten of anderszins. De reacties, suggesties en steunbetuigingen e.d. worden vervolgens verwerkt in dit artikel.

Zo kunnen er activiteiten verdwijnen en nieuwe activiteiten worden opgevoerd bijvoorbeeld. De datum, waarop dit artikel wordt gewijzigd, zal worden aangegeven evenals wat er veranderd is.

Reageren kan door te mailen naar: info@krachtvanmokum.nl

Via dit maialdres kunt u zich ook melden voor het organiseren of mee helpen uitvoeren van een activiteit

Alle genoemde activiteiten zijn plannen. Voldoende menskracht en middelen zijn nodig om de activiteiten tot uitvoer te brengen. Daar staat of valt alle “actions to the calls “mee. Geef dus uw steun. Reageer op de “actions tot the calls of meldt u aan om u daadwerkelijk in te zetten.

Versie : 22 oktober 2021

1. DE POLITIEK SPREEKT ZICH UIT: HET MOET ANDERS

Het symposium, diverse gesprekken daarna en vooral ook de inzet van actieve bewoners, die het zat zijn, naar de politiek en de gemeentelijke organisatie hebben hun vruchten reeds afgeworpen. Bijvoorbeeld de wethouder democratisering (bij premièrefilm: slag om Vrije Geer) en de burgemeester (bij Hertzberglezing) hebben het al publiekelijk erkend; De gemeentelijke organisatie moet meer en beter luisteren naar de bevolking bij allerlei plannen van bevolkingsgroepen zelf en van de overheid. Wantrouwen moet daarbij plaats maken voor vertrouwen. Maar we zijn er nog lang niet. Besloten is een politieke lobby op gang te brengen om “het moet anders” ook te veranderen “het is anders en beter geworden”. De aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 is een mooi moment om deze lobby een flinke boost te geven. De verkiezingsprogramma’s zijn (bijna) klaar dus daar kunnen we niets meer inbrengen.

 • We zullen het pleidooi voorleggen aan kandidaten op alle kieslijsten. Daarbij zullen we verzoeken om in dialoog te mogen treden met de kandidatengroep per partij.
 • Bij kandidaten, waar we connectie mee hebben, geven we aan: neem er kennis van en we willen het graag toelichten.
 • Het document dat we aan de politiek sturen, sturen we ook aan de bewoners/bondgenoten/netwerken van KvM en overige maatschappelijke organisaties om er kennis van te nemen.
 • We gaan schriftelijk reageren op de verkiezingsprogramma’s van alle in Amsterdam deelnemende politieke partijen op het punt van democratisering en burgerparticipatie.
 • Elke fractieleider bieden we aan om in dialoog te treden met Kracht van Mokum over burgerparticipatie en democratisering.
 • Fractieleiders van alle deelnemende politieke partijen willen we uitnodigen voor een dialoog/debat (dus diabat) over democratiseringsprocessen en burgerparticipatie in Amsterdam. Dit mogelijk ook herhalen met behulp van actieve bewoners en hun voorbeelden zoals in het pleidooi genoemd. (rond begin maart 2022)

In al deze activiteiten nemen we specifiek mee hoe de gemeentelijke organisatie actief moet en kan gaan participeren in het initiatief van de samenleving. Doel is dit onderdeel “tussen de oren te krijgen”

2. DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE GAAT ACTIEF PARTICIPEREN IN HET INITIATIEF VAN DE SAMENLEVING

Onze gesprekken met bewoners laten overduidelijk zien dat de houding en het gedrag van veel ambtenaren, politici en buurtprofessionals onbedoeld averechts werken op de motivatie van bewoners om zich te blijven inzetten voor hun wijk of buurt. De ambtenaren op hun beurt worden in het diepe gegooid met een rugzak aan voorwaarden en regels, die het voor hen niet makkelijk maken om vrijuit te kunnen participeren. Daarnaast speelt vaak het kostenaspect en de dekking daarvan een belangrijke rol bij deze actieve participatie. Er zullen dus ook eerst enige barrières moeten worden geslecht.

  • Voortzetting van de gestarte dialoog met de ambtelijke staf middels informele bijeenkomsten. Dit zou regelmatig dienen plaats te vinden; niet langer dan 2 uur in een informele setting dan wel daarna met een informeel gedeelte.
  • De burgemeester per brief te verzoeken dialoogsessies te houden met de coördinatiegroep Kracht van Mokum en haar samenwerkingspartners over verdere democratisering en burgerparticipatie binnen de gemeentelijke organisatie.
  • Onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijke barrières, waar ambtenaren mee te maken krijgen als zij actief willen gaan participeren in de initiatieven. In overleg met het management moet vervolgens gekeken worden hoe deze geslecht kunnen worden.
  • Deze nieuwe werkvorm vraagt om training van ambtenaren en bestuurders. Er dient dus een leertraject ontwikkeld te worden met daaraan zeker gekoppeld ook het in de praktijk toetsen aan de hand van door actieve bewoners aangedragen initiatieven. 
  • Deze nieuwe werkvorm vraagt om training van ambtenaren en bestuurders. Er dient dus een leertraject ontwikkeld te worden met daaraan zeker gekoppeld ook het in de praktijk toetsen aan de hand van door actieve bewoners aangedragen initiatieven. 

3. EEN NIEUWE WERKWIJZE: DIALOOG

Het introduceren van overlegsituaties op basis van dialoog tussen de verschillende doelgroepen binnen de overheid en binnen de samenleving is lastig. Het is in al die jaren gebleken dat het niet altijd vanzelfsprekend is, de dialoog te voeren en te blijven voeren; zowel onder elkaar als tussen beide partijen. We zullen dus moeten nadenken hoe we dit in de praktijk gaan vormgeven. Bijvoorbeeld met dialoogbewakers bij alle sessies, die in de andere calls to actions worden genoemd. Zaken als vertrouwen tov wantrouwen, gelijkwaardigheid van de partijen en dergelijke kunnen dialogen erg verstoren. Er moeten mogelijk spelregels bedacht worden om dit te voorkomen. Tenslotte zijn er ook trainingssessies in te huren.

4. WAARBORGEN VAN BEWONERSONDERSTEUNING, HUISVESTING EN MIDDELEN

Veel actieve bewoners hebben in de sessies telkens aangegeven, dat zij zelf geen of onvoldoende ondersteuning hebben om hun initiatieven te helpen realiseren.  “Het gemeentebestuur heeft op hun beurt een heel ambtenarenapparaat als ondersteuning”; wordt gezegd. Actieve burgers voelen dit als grote ongelijkheid. Men vraagt ons nu al om professioneel advies en ondersteuning op dit punt. Maar ons bereiken inmiddels ook vragen om advies en ondersteuning in andere organisatorische zaken, deskundigheidsbevordering op diverse terreinen, vrijwilligerswerving, hulp bij subsidieaanvragen en dergelijke. Men vraagt dus om een ondersteuningsinstelling.

Om bottom up te gaan werken (of participeren in het initiatief van de samenleving) vraagt om een tussenschakel/intermediair tussen actieve bewoners en de gemeentelijke organisatie. Dat kan eveneens een taak zijn voor de ondersteuningsinstelling.

Er dient dus een plan gemaakt te worden voor een professionele ondersteuningsinstelling per wijk (deelgemeente). Dat gaan we in dialoog opstellen met actieve bewoners per wijk. De actieve bewoners bepalen daarbij welke taken en functies een ondersteuningsinstelling in hun wijk zou moeten omvatten. Daarbij ontvangen zij een handvat in de vorm van een praktisch richting gevend documentje, waarbij verschillende mogelijkheden worden omschreven, maar zij mogen natuurlijk ook zelf andere ideeën inbrengen. Deze moeten onverkort worden overgenomen, tenzij aantoonbaar kan worden gemaakt dat dit een onhaalbare mogelijkheid is of niet past binnen een ondersteuningsstructuur.

De gemeente mag op haar beurt ook enkele taakopdrachten inbrengen, die zij wenselijk achten om tot uitvoer te brengen door de ondersteuningsinstelling. Voorts stimuleert en faciliteert de gemeente de ondersteuningsinstellingen en ontwikkeling daarvan.

De actieve bewoners bepalen zelf of de ondersteuningsinstelling een geheel nieuwe organisatie moet zijn of aangehaakt mag worden bij een bestaande instelling in hun wijk. In het laatste geval bepalen de actieve bewoners ook, welke instelling de opdracht zal krijgen.

Het plan dient nader te worden uitgewerkt en door de gemeente van een ontwikkelingsbudget worden voorzien.

5. BEWONERSNETWERKEN VERBONDEN EN INCLUSIEF

 • In alle wijken wordt maandelijks een ontmoetingsmoment gecreëerd tussen actieve bewoners in de wijk middels een borrel. De borrel wordt voorafgegaan door een dialoogsessie van 1 uur over 1 bepaald onderwerp. Onderwerpen worden in gezamenlijkheid bepaald en professioneel begeleid. Actieve bewoners staat het vrij zelf te bepalen of men deelneemt aan beide sessies of 1 van de twee sessies. Actieve ambtenaren en gemeentebestuurders/(deel)raadsleden kunnen deelnemen aan deze sessies. De sessies worden altijd gehouden door de weeks in de avonduren vanaf 19.30 uur. Bekeken dient te worden wie dit organiseert. De overheid financieert deze sessies.
 • De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is deze zomer vastgesteld door de Gemeenteraad. ‘Samen Stadmaken’ is daarin een van de vijf keuzes voor onze ruimtelijke toekomst. Het idee daarachter is dat Amsterdam niet wordt gemaakt door gemeente en ontwikkelaars, maar door de hele gemeenschap. Dit idee is niet nieuw, maar behoeft wel nieuw elan en nieuwe spelregels. Hoe “weven” we SAMEN verder aan de stad? Waarbij we recht doen aan de rijkdom van verscheidenheid. Zodat we de komende jaren op elkaar kunnen rekenen en vertrouwen. Mensen die wonen in de stad en mensen die werken aan de stad. Hoe geven we nieuwe ontwikkelvormen meer ruimte? Op welke manieren kunnen bewoners meer eigenaarschap in hun buurt krijgen? Hoe zorgen we voor meer gelijkwaardigheid tussen bewoners en ambtenaren? De omgevingsvisie noemt al veel concrete wensen en ideeën. En er zijn vast nog meer goeie suggesties. De gemeente en Kracht van Mokum organiseren op 2 november 2021 een buurtconferentie daarover.

Tot slot

De coördinatiegroep “Kracht van Mokum” en de vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners is een kleine groep, die alle activiteiten niet alleen op zich kunnen nemen.  Er is zo wie zo een professioneel coördinator nodig en een professionele communicatie-/secretariële medewerker. Aan een verdere organisatiestructuur en budget wordt gewerkt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.