In Geen categorie

Inspraak Commissie KDD dd 7 april 2021

Geachte commissieleden. Mijn naam is Dick Glastra van Loon, directeur van bewonersorganisatie Eigenwijks in Nieuw-West, en procesbegeleider van Kracht van Mokum.

Kracht van Mokum bundelt signalen uit het fijnmazige netwerk van bewonersorganisaties en burgerinitiatieven tot gespreksonderwerpen met de centrale stad. En andersom zetten wij beleidsontwikkelingen van de centrale stad ter toetsing uit in dat fijnmazige netwerk. Wij leggen de verbinding tussen die twee werelden met als doel te komen tot optimale impact van de kracht van bewoners in onze stad. 

Zo hebben wij het Stedelijk Kader Buurtbudgetten in een snelkookpan uitgezet in ons netwerk met de vraag om reacties. Hoe hebben bewoners in buurten het instrument Buurtbudgetten de afgelopen 2 jaar ervaren en wat vinden zij van het nu opgestelde Stedelijk Kader? U heeft een aantal eerste reacties toegestuurd gekregen.

Uw college zet het instrument Buurtbudgetten mede in om de zeggenschap en het eigenaarschap van bewoners te vergroten. Zo valt te lezen in de inleiding van het stedelijk kader.
Met als doel: meer regie bij bewoners zelf, meer draagvlak en dialoogvorming.
Oftewel: het aanjagen van een proces van onderop. Daar is de afgelopen twee jaar in diverse vormen mee geoefend in de stad. Begrijpelijkerwijs was er behoefte aan een evaluatie (wat kunnen we leren van deze oefenfase?) en het meegeven van een duidelijker kader voor de toekomst.
U zult begrijpen: dat juichen wij van harte toe!

In het proces van evaluatie en het opstellen van het kader valt ons het volgende op, gebaseerd op de reacties uit ons netwerk. Zowel de evaluatie als de vertaling daarvan in het kader zijn in hoge mate gebaseerd op input vanuit de gemeentelijke organisatie, zowel politiek als ambtelijk. Oftewel: input van bovenaf. Bewoners hebben onvoldoende zeggenschap gehad in dit proces. Er is te weinig gedaan om eigenaarschap van bewoners te bevorderen zowel bij de evaluatie als bij het schrijven van het kader. Omdat daarover met hen niet of nauwelijks een dialoog is aangegaan. Kortom: er is te weinig draagvlak gecreëerd voor de evaluatie en het kader. Precies die doelen, die uw college voor ogen had bij de introductie van het instrument Buurtbudgetten, zijn in dit proces nog niet behaald. Een instrument dat bedoeld is om een beweging bottom-up tot stand te brengen is top-down ingericht geweest.

Er kan dus nog een verbeterslag gemaakt worden op zowel de evaluatie als het kader zelf. Kracht van Mokum wil daar graag aan meewerken. Benut onze organisatievorm om tot in de haarvaten van de Amsterdamse buurten te werken aan meer zeggenschap, eigenaarschap, dialoogvorming en draagvlak onder bewoners voor zowel de evaluatie als het kader. 

Hoe mooi zou het zijn als er voor de zomer een breed gedragen document ligt, waarbij ook de uitvoering daarvan kan worden gewaarborgd door de gemeenteraad?

Wij zien een uitnodiging daartoe met belangstelling tegemoet.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.