In Geen categorie

Platform Amsterdamse Bewonersorganisaties en burgerinitiatieven

Augustus 2020

Amsterdam heeft de Amsterdammer nodig. Nu meer dan ooit. Door de Corona-crisis stapelen de problemen in de stad zich op. Talloze bewoners tonen dagelijks dat zij zich inspannen voor buurt en stad. In de meest uiteenlopende vormen hebben bewoners zich georganiseerd. In groot en klein verband. Formeel en informeel. Verspreid over de stad. Maar ook versnipperd. Dat maakt het lastig om een stevige gesprekspartner te zijn voor het stadsbestuur. Daarom hebben wij de krachten van de bewonersorganisaties gebundeld in een platform. Zodat de gemeente het niet alleen hoeft op te knappen en de Amsterdammer meer van betekenis kan zijn in het herstel van de stad na de ravage die Covid-19 heeft aangericht en daarna.

Benut de Kracht van Mokum
In tijden van crisis gaan politici, stads(deel)besturen en ambtenaren extra hard aan de slag om de problemen op te lossen. De reflex is om meer ambtenaren en professionals in te zetten. Maar de gemeente kan het niet alleen en Mokum heeft veel kracht in zich. Er zijn zoveel Amsterdammers die willen en kunnen meedenken en zich willen inzetten voor hun stad en stadgenoten. Zij zijn de waardevolle bronnen en stille krachten die erkenning en waardering verdienen. De financiële crisis in de Stopera leidt natuurlijk tot nieuwe keuzes, maar die dienen juist betrokken bewoners te stimuleren. Bewonersorganisaties en -initiatieven mogen niet aan de besluitvormingstafel ontbreken.

Hier staan wij voor
Wij verbinden, faciliteren en versterken initiatieven van bewoners om hun stad leefbaarder te maken en naar elkaar om te zien. Wij weten Amsterdammers aan te spreken op hun talenten en aan te sporen om die in te zetten voor de stad en de stadgenoten. Daarmee starten we altijd van onderop: bij wat er leeft, bij wat bewoners en lokale sociale ondernemers belangrijk vinden en willen.

Wij spannen ons ervoor in zodat de Amsterdammer:

  1. een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke opgave van de stad
  2. een hoge mate van zelfstandigheid heeft en eigenaarschap voelt
  3. op lokaal niveau gehoord wordt en beleid kan beïnvloeden
  4. kan rekenen op een structurele ondersteuning daar waar nodig en zinvol is

Wij roepen de gemeente op de volgende 3 punten te onderschrijven

  1. Erkenalsgemeentedatjenietalleszelfkuntdoen.Datgeldtnietalleenvoordeuitvoeringmaar ook voor het opstellen van beleid.
  2. Erkendatdeinzetvanbewonersenondernemersvangrootbelangis.Erkendatdezeinzetsterk gebaat is bij onafhankelijke ondersteuning, continuïteit en versterken van netwerken in de buurt.
  3. Zorgdatinelkebuurtenwijkeenbudgetisvoordeonafhankelijkeondersteuningvan bewonersinitiatieven. Zorg voor een basisbudget en oormerk bovendien een klein deel van elk budget voor inhuur externen, projecten openbare ruimte, welzijn, et cetera voor onafhankelijke ondersteuning van bewoners. Zet een deel van het budget externe inhuur in voor lokale organisaties. Dan kunnen buurtbudgetten volledig voor activiteiten en plannen van bewoners beschikbaar blijven.

Download de oproep aan de gemeente hier

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.